Peter Johan Martens (artistname PJM). is:

-Music producer

-Music publisher(private music label Wannabuy)

-Writer

-Arranger

-Performer

Use this link to find out http://wannabuy.123website.nl/ 

  Muziek in opdracht voor particulieren: http://muziekinopdracht.123website.nl/

 

Zoekt u vechtsport artikelen: http://vechtsportartikelen.123website.nl/

 

U bent geen BTW verschuldigd! Het betreft hier om faillissementspartijen.